Англомовний збірник наукових праць “Topical issues of future teachers training in Ukraine” (обсягом 18,5 др. арк.) за редакцією М.Чепіль, О.Карпенко, Й.Конашеської, виданий Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Польщі. Наших колег зацікавили актальні проблеми підготовки майбутніх педагогів на Україні. Збірник є науковою працею, розуміння і оцінка якої вимагає відповідного ставлення.

Перший розділ “Теоретичні аспекти підготовки майбутнього педагога в Україні” вміщує статті науковців вищих навчальних закладів з різних регіонів України. Зміст статей висвітлює теоретичні засади підготовки майбутнього педагога в Україні, аксіологічні аспекти підготовки вчителя у контексті сучасних парадигм освіти, філософсько-психологічні аспекти професійної підготовки і діяльності педагога, його роль у формуванні професійної орієнтації студентів, діяльність викладача вищого навчального закладу як організатора навчально-виховного процесу, вплив соціокультурного середовища вищого навчального закладу на розвиток індивідуальності студента, чинники розвитку освітніх ресурсів на рівні вищого навчального закладу. Цінним є те, що автори звертають увагу на психологічні чинники навчально-професійної діяльності майбутнього педагога; алгоритм психолого-педагогічного супроводу розвитку професійної мобільності викладача вищого навчального закладу.

Другий розділ присвячений дидактичним аспектам підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності. У ньому обґрунтовано необхідність використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів, впровадження міжнародних інтеграційних процесів вищої освіти в європейському просторі, інформатизації та інформаційної культури педагога, акцентовано увагу на проблемі розробки та впровадження моделі підготовки майбутнього вчителя.

Збірник є актуальним, багато в чому новаторським. Буде корисним для педагогічних працівників різних типів навчальних закладів, дослідників у галузі педагогіки, усіх, хто цікавиться проблемами освіти, теорії і практики виховання підростаючого покоління. Адже для сучасної освіти характерним є реформування вищої освіти в Україні, підготовка педагогічних кадрів для різноманітних соціально-виховних інституцій, а разом з тим і труднощі, які знаходять відображення у процесі конкретної освітньої-виховної праці. Висвітлення психолого-педагогічних аспектів їх розв’язання представлене у збірнику наукових праць, який зможе привернути увагу науковців багатьох країн світу до українських проблем.

 

Надія Дудник,

к.п.н, доцент, заступник декана

з наукової роботи і міжнародної співпарці

By vmp